Chi tiết tin tức

Chính sách chất lượng

1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh.

2. Quản lý chặt chẽ chất lượng thực phẩm đầu vào theo tiêu chuẩn.

3. Mỗi cá nhân hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong suốt quá trình làm việc, tuân thủ mọi quy định và quy trình sản xuất.

4. Giám sát triệt để chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

5. Tiếp thu mọi phản hồi của khách hàng và cải tiến tích cực.

Giám đốc
TRỊNH THANH NGHỊ